Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Buss vid hållplats
| Kollektivtrafik och resor

Gemensamt ägt trafikbolag

Regionstyrelserna i Örebro och Västmanland har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för busstrafik i bägge länen.

Region Örebro län och Region Västmanlands regionstyrelser har beslutat att tillsammans arbeta vidare med att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i både Västmanland och Örebro län. Detta sker genom att Region Örebro län köper 50 procent av AB Västerås Lokaltrafik, som idag ägs av Region Västmanland till 100 procent.

För resenärer i Västmanland kommer inte det ändrade ägandeförhållandet att göra någon skillnad, varken i utbud eller pris.

Det gemensamma ägandet ger större möjligheter för Region Västmanland och Region Örebro län att ha bättre kontroll över driften och att utveckla verksamheten.

Kontaktperson:

Mattias Ceder, projektledare, gemensamt ägt trafikbolag
019-602 7169

gemensamt.trafikbolag@regionorebrolan.se

Frågor och svar om gemensamt ägt trafikbolag

Vad innebär det att ha ett gemensamt ägt trafikbolag?

Region Örebro län och Region Västmanland ska äga bolaget tillsammans, 50 procent var. Respektive region beställer och finansierar den trafik som man behöver från bolaget.

Varför driva trafik via gemensamt ägt trafikbolag istället för via upphandlade entreprenörer?

  • Det ger större möjligheter för Region Västmanland och Region Örebro län att ha bättre kontroll över driften samt möjligheter till att utveckla verksamheten.
  • Det ger större flexibilitet då regionerna har möjlighet att snabbare och enklare kunna förbättra kollektivtrafiken.
  • Det ger större inflytande över frågor som bemötande, miljö, jämställdhet, ekonomi och anställningstrygghet.

Bildas ett helt nytt bolag?

Nej, Region Örebro län kommer att köpa in sig i Region Västmanlands nuvarande helägda bolag, AB Västerås Lokaltrafik (ABVL).

Vilka är AB Västerås Lokaltrafik?

Bolaget bedriver kollektivtrafik med buss i Västmanlands län. Varje dag reser cirka 35 000 kunder med bolagets bussar i stads- och länstrafiken. Trafiken utgår från fyra depåer som är lokaliserade i Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Samtliga depåer har egen verkstadskapacitet och drivs av bolaget. Bolaget har cirka 570 anställda. Företaget ligger högt upp på rankningarna i jämförelser med övriga kollektivtrafikaktörer i landet. 

Vad kommer det nya bolaget heta?

Namnfrågan bereds just nu. Beslut om namn tas i de båda länens regionfullmäktige under våren. 

När genomförs förändringen?

Bolaget ombildas 1 januari 2018. 

När kommer bolaget att börja köra trafik i Örebro län?

Från och med hösten 2019 kommer det gemensamt ägda företaget att trafikera stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.

Kommer all trafik inom bolaget att drivas i egen regi?

Nej, trafikutbudet inom bolaget kommer att utgöras av verksamhet i egen regi, och upphandlade ramavtal.

Vad innebär det att driva trafik i egen regi?

Det innebär att trafiken körs av bolagets anställda chaufförer och med bolagets egna fordon.

Kommer jag som åker buss märka av någon skillnad?

För resenärerna i Örebro län så kommer det bli bättre kvalitet och service som till exempel består av bättre kvalitet på fordon.

Kommer det att bli enklare för kunderna att resa mellan de två länen?

Möjligheterna för detta ökar i och med det gemensamma bolaget.

Hur kommer bussarna se ut?

Denna fråga utreds just nu.

Var ska det nya bolaget ligga?

Bolagets säte kommer att vara i Västerås. Bolaget kommer dock att ha betydande verksamheter i båda länen med tyngdpunkt på Västerås och Örebro.

Vilka är fördelarna med ett gemensamt trafikbolag i två län?

Genom att ha ett gemensamt trafikbolag kan stordriftsfördelar uppnås samt att den samlade kompetensen inom både strategiska och operativa delar inom bolaget och hos regionernas kollektivtrafikmyndigheter utökas.

Idag kör jag buss för Nobina inom Örebro län. Vad innebär ett gemensamt trafikbolag för mig?

Rekryteringsbehovet kommer att vara stort inför trafikstarten i Örebro län hösten 2019, vilket innebär att du som är chaufför någon annanstans har möjlighet att ansöka om jobb hos det nya gemensamma bolaget.

Kommer det gemensamma trafikbolaget innebära fler arbetstillfällen i respektive län?

En fortsatt tillväxt av kollektivtrafiken kommer med största sannolikhet skapa fler arbetstillfällen.

Kommer det att bli ett gemensamt varumärke för trafiken ut mot resenärerna (idag VL respektive Länstrafiken)?

Nej, respektive region kommer även fortsättningsvis ha egna varumärken ut mot kund.

Vilka nuvarande verksamhetsdelar påverkas i Region Västmanland och Region Örebro län?

Framförallt Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och område Trafik och samhällsplanering inom förvaltningen Regional utveckling i Region Örebro län. 

Vad innebär detta för mig som idag arbetar med kollektivtrafikfrågor i Region Örebro län eller Region Västmanland?

För medarbetare i Region Örebro län kommer det att innebära att viss personal och funktioner kommer att gå över till bolaget. För Region Västmanland innebär det i första skedet ingen större förändring.

Vad kommer det att kosta för Region Örebro län att bilda gemensamt ägt trafikbolag?

Region Örebro län kommer att ersätta Region Västmanland med hälften av det egna kapital som ABVL håller vid bolagsbildningen. Utifrån bokslutet 2016 motsvarade det en köpeskilling på cirka 50 miljoner kronor.

Var hittar jag mer information?

Mer information finns att hämta på; Internt: Särskilt samarbetsrum för projektet på intranätet inom Region Örebro län. I webforum samt på intranätet inom Region Västmanland. Externt: Respektive regions externa webbplatser.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor