Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tandvård

Information/instruktioner samt blanketter gällande tandvård för barn och unga samt vuxna med tandvårdsstöd.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård gäller personer som:

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Region Västmanland har upphandlat en leverantör, Folktandvården Västmanland AB, för den uppsökande verksamheten, inklusive munvårdsutbilning. Upphandlingen gäller fr.o.m  2014-01-01 och längst t.o.m 2017-12-31. 

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetetn hos äldre och funktionshindrade. Region Västmanland har efter upphandling utsett Folktandvården Västmanland AB som leverantör av den uppsökande verksamheten. Däremot är det upp till varje brukare att själv välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Kort för nödvändig tandvård

Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha ett kort. Det utfärdas och distribueras av Region Västmanland när kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enheteschef eller i vissa fall sjuksköterska bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB Annette Holmén, äldresamordnare 021-17 56 66 Anna-Karin Wagner, chefstandläkare 021-17 50 56

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten, Region Västmanland www.tandvardsenheten@regionvastmanland.se Carina Nydestedt-Svensson, administrativ sekreterare 021-17 47 38 Eva Sandberg, chef/bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

Tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom

Tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som omfattas av detta stöd är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funtionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

För att omfattas av stödet krävs ett läkarintyg om att man ingår i personkretsen. Behandlande läkare styrker sjukdomen eller funktionsnedsättningen på en särskild blankett bedömer om det är en svår till fullständig nedsättning eller begränsning samt gör en sammantagen bedömning av funktionstillståndet.

Region Västmanland utfärdar ett blått tandvårdskort grundat på insända intyg.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning Detta läkarintyg sändes till Tandvårdsenheten, Region Västmanland, efter undersrift av läkare.

Broschyrer

Tandvårdshjälpen - vilket stöd har jag rätt till? Kort information om tandvårdsstöden. Broschyr finns att beställa kostnadsfritt: Internt i landstinget via Puls, Trycksaksdatabas Utanför landstinget - ring receptionen 021-17 45 30

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För personer som har en  sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk.

 1. Muntorrhet p g a långvarig  läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet p g a strålbehandling (öron-, näs-, mun- el.halsregionen)
 3. Sjögrens syndrom
 4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom                                
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös colit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosuppression p g a läkemedel
 13. Organtransplantation

600 kronor var sjätte månad till förebyggande behandling.
Utgår vid diagnos eller specifik läkemedelsbehandling. Ingen ställning tas till om sjukdomen har skadat eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag, STB Detta läkarintyg lämnas till patient efter underskrift av läkare.

Instruktioner/blanketter övriga

Hjälpte informationen på den här sidan dig?